Mr Maarten Berg

Specialist Vreemdelingenrecht

Keizersgracht 241

1016 EA Amsterdam 

tel. 06-53384994

mb24@live.nl

 

VERLENING, VERLENGING OF INTREKKING VAN VERBLIJFSVERGUNNING

 

 

Voor verschillende kwesties is Advocatenkantoor Berg  u graag van dienst.

 

Wij adviseren en verlenen rechtsbijstand voor de volgende kwesties:

  • Aanvraag verblijfsvergunning of MVV
  • Aanvragen op grond van Europees recht (Europese echtgenoot of partner , Nederlands kind) 
  • Bezwaar en beroep tegen weigering verblijfsvergunning, MVV of visum
  • Bezwaar en beroep tegen intrekken verblijfsvergunning
  • Naturalisatie (Nederlander worden)
  • Huwelijk met een niet-Nederlander
  • Aanvraag tewerkstellingsvergunning
  • Asielaanvraag en -procedure
  • Andere migratiekwesties

 Wij verzorgen desgewenst uw volledige MVV-aanvraag, indien u een gezins- of familielid of een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen.

Wij staan u bij inzake kwesties rond de verlening, de verlenging of de intrekking van uw verblijfsvergunning.

Wij adviseren en staan u bij inzake alle kwesties inzake naturalisatie, legalisatie van documenten, huwelijk met een niet-Nederlander, aanvraag tewerkstellingsvergunning etc. 

Wij adviseren en verlenen rechtsbijstand inzake asielaanvragen alsmede in geval van niet-verlengen of intrekken van verleende status.

 

Aliens law
We can help you with all your questions relating to Dutch aliens law, both in the application stage, in
your contacts with the IND (Immigration and Naturalisation Service) and the Visa Service as well as at
any court proceedings.
If required, we can take care of your complete MVV (authorisation for temporary stay) application if
you want to have a family member, relative or employee come over from abroad.
We can assist you with matters concerning the issue, extension or withdrawal of your residence
permit.
We can advise you on and assist you in all matters relating to naturalisation, legalisation of
documents, marriage to a non-Dutch citizen, application for a work permit etc.
We offer advice on and grant legal aid for asylum applications as well as in cases of non-extension or
withdrawal of status granted.

---------------------------------------------------------------------------------------

األج ان ب ق ان ون
إننا نستطيع أن نقدم لك المساعدة القانونية في جميع الجوانب المتعلقة بقانون األجانب، سواء في مرحلة معالجة الطلب، أو في
التواصل مع مصلحة الهجرة والتجنيس )IND )ومصلحة التأشيرات / الفيزا )Visadienst )وكذلك في اإلجراءات القضائية في
المحكمة لو تطلب األمر ذلك.
إننا نقوم، إذا كنت ترغب في ذلك، بكل اإلجراءات المتعلقة بطلب الحصول على ما يُعرف )بتفويض اإلقامة المؤقتة( )MVV ،)إذا
كنت تريد أن تجلب أحد أفراد أسرتك أو عائلتك أو موظف من الخارج.
إننا نستطيع أن نقدم ل َك المساعدة القانونية في مجاالت تمديد أو سحب إذن اإلقامة الخاصة بك.
إننا نستطيع أن نقدم ل َك النصيحة والمساعدة القانونية في كل المسائل المتعلقة بالحصول على الجنسية وتصديق الوثائق والزواج من
شخص غير هولندي وطلب رخصة عمل إلخ.
إننا نستطيع أن نقدم ل َك النصيحة والمساعدة القانونية في طلب اللجوء وكذلك في حالة عدم تمديد أو سحب اإلقامة الممنوحة.

-------------------------------------------------------------------------------------

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂਦੇਅਵਿਕਾਰ
ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰ ਬੰ ਧਿਤ ਹਰ ਛੇਤਰ ਧਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ । ਧਿਵੇਂਧਬਨੈ ਪੱ ਤਰ
ਦਾਧਿਲ ਕਰਨ ਤੋਲੇਕਰ, IND ਅਤੇਵੀਜਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਧਵਚ ਯਾ ਧ਼ਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ
ਕਾਰਵਾਹੀ ਧਵਚ ।
ਿੇਤੁਸੀ ਆਪਣੇਪਧਰਵਾਰ ਨੂਯਾ ਧਕਸੀ ਧਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂਯਾ ਧ਼ਿਰ ਧਕਸੀ ਕਾਰਿ ਕਰਤਾ ਨੂਧਵਦੇਸ ਤੋ
ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਉਂਦੇਹਾਂ ਤੇਤੁਹਾਡੇਦੁਆਰਾ ਦਾਧਿਲ MVV ਬੇਨਤੀ ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਅਸੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਾਂ ।
ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇਧਨਵਾਸ ਦੇਆਧਿਆ ਪੱ ਤਰ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇਨਵਕਰਣ ਬਾਰੇਯਾ ਉਸਦੇਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ
ਧਵਸ਼ਾਂ ਤੇੇੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾਂ ।
ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇਨਾਿਧਰਕਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਸਤਾਵੇਿ ਦਾ ਕਾਨੁਧਨਕਰਣ ਵਾਸਤੇ, ਿੈਰ ਹਾਲੇ ੇੰਡ ਦੇਸ ਦੇਧਨਵਾਸੀ
ਨਾਲ ਧਵਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਮ ਕੀ ਆਧਿਆ ਪੱ ਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇਧਵਸ਼ਾਂ ਤੇਮਦਦ ਕਰ ਸਕਤੇਹਾਂ ।
ਅਸੀ ਸ਼ਰਣ ਲੇਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਾਧਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਿੈਰ - ਨਵਕਰਣ ਵਾਸਤੇਯਾ ਧਨਵਾਸ ਦੀ ਆਧਿਆ
ਵਾਧਪਸ ਲੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਧਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇਹਾ

---------------------------------------------------------------------------------------

विदेशियों केअधिकार
हम आपकी आप्रवास अधिकार सम्बन्धित हर क्षेत्र मेंमदद कर सकतेहैं। जैसेआवेदनपत्र
दाख़िल करनेसेलेकर, IND और वीजा सेवा सेसम्पकक करनेमेंया फ़िर अदालत की
कायकवाही में।
अगर आप अपनेपररवार को या फकसी ररश्तेदार को या फकसी कायककताकको ववदेश सेब

लाना
चाहतेहैंतो हम आपके द्वारा दाख़िल MVV आवेदनपत्र का प
ूरा ख्याल रख सकतेहैं।
हम आपकी ननवास की अनम

नत में, उसकेनवीकरण मेंया उसकेननरसन होनेजैसेम
ुद्दों पर
आपकी प
ूरी तरह सेमदद कर सकतेहैं।
हम आपकी समीकरण में, दस्तावेजों के वैिीकरण में, गैर - हालेंड देश केननवासी सेवववाह
करनेमें, कायककी अनम

नत केआवेदन देनेजैसेमामलों मेंसहायता कर सकतेहैं।
हम शरण केललयेआवेदनपत्र दाख़िल करनेमें, गैर - नवीकरण मेंया ननवास की अनम

नत
वावपस लेनेकी न्स्िनत मेंआपको कान

नी सलाह देसकतेहैं।

 

---------------------------------------------------------------------------------------

  Mr M.Berg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Vreemdelingenrecht
  • Vreemdelingenbewaring
  • Asiel- en vluchtelingenrecht
  • Psychiatrisch patiëntenrecht

  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

             

  Kantoorklachtenregeling Advocatenkantoor Berg

  Artikel 1 begripsbepalingen In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

  - klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

  - klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

  - klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

  Artikel 2 toepassingsbereik

  1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Mr Berg en de cliënt.
  2. Ik draag zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

  Artikel 3 doelstellingen

  Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
  5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

  Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening 

  1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Ik wijs de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat ik een kantoorklachtenregeling hanteer en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
  2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de rechtbank

  Artikel 5 interne klachtprocedure

  1. Indien een cliënt mij benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar [naam], die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
  2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
  3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
  4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

  Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

  1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
  2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

  Artikel 7 verantwoordelijkheden

  1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
  2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
  3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
  4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

  Artikel 8 klachtregistratie

  1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
  2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
  3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
  4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

  Indien van toepassing wordt de klacht tevens gemeld bij de desbetreffende aansprakelijkheids-verzekeraar.

   

  Privacy statement

  Advocatenkantoor Berg respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens [naam advocatenkantoor] verwerkt.

  Advocatenkantoor Berg verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt Advocatenkantoor Berg veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. 

   

  Advocatenkantoor Berg verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

   het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst          

    en het voeren van (gerechtelijke) procedures

  - advisering, bemiddeling en verwijzing

  - voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

  Advocatenkantoor Berg verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • standaardgegevens zoals voor- en achternaam, BSN, geboortedatum etc.
  • contactgegevens
  • medische informatie
  • strafrechtelijke informatie
  • financiële gegevens
  • alle overige persoonsgegevens die aan Advocatenkantoor Berg worden verstrekt of die het kantoor kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacy statement worden vermeld. 

  Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Berg omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt waaronder wederpartijen, andere advocaten, de rechtspraak of via andere (openbare) bronnen bekend zijn geworden. 

   

  Advocatenkantoor Berg  verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

  • uw toestemming
  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • gerechtvaardigd belang   

  Delen met derden

  Advocatenkantoor Berg deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van  Advocatenkantoor Berg, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.  

  Daarnaast kan Advocatenkantoor Berg persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.  

  Beveiliging persoonsgegevens     

  Advocatenkantoor Berg hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Berg gebruik maakt van diensten van derde partijen, zal Advocatenkantoor Berg in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

  Bewaartermijn   

  Advocatenkantoor Berg bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd. 

  Privacy rechten van betrokkenen      

  Op grond van de AVG hebben betrokkenen de volgende rechten:  

  • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
  • recht op inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
  • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
  • recht van verzet
  • recht op dataportabiliteit
  • recht op vergetelheid
  • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken  

  Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens:  Mr M.Berg

                                   Keizersgracht 241-II   

                                   1016EA Amsterdam